Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételek tartalmazza az itt meghatározott szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatások használatára és a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfélre vonatkozó feltételeket.

Az ÁSZF mindenkori hatályos változata és az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről, illetve védelméről szóló adatkezelési tájékoztatónk letölthető a Szolgáltató jabdesign.hu weboldalán található információk menüpont legalján.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó, felhasználó, ügyfél) a https://jabdesign.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A honlapon megtalálható összes tartalom, beleértve az adatbázis, grafika, fotó, a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül nem használhatóak fel.

Felhasználó, vagy fogyasztó által közzétett adatot, tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jeleket keresni. Bármilyen kifogásolható vagy sértő tartalmat, köteles a Szolgáltatónak jelezni.

A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem tekinthető meg, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerinti távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Fogyasztónak minősül, aki a Szolgáltatótól szolgáltatást megvesz, megrendel, felhasznál, igénybe vesz, valamint a megrendeléssel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció közvetlen címzettje.

1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Flashdesign Kft.
Székhely: 8360 Keszthely Hévízi út 42.
Adószám: 27279944-2-20
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@jabdesign.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 / 785-8768
Számlaszám: 10700457-71829065-51100005 – Cib Bank
A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Hetzner Online GmbH, Németország, 91710 Gunzenhausen Industriestraße 25. support@hetzner.com, +49 9831 5050

A Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető.

2. A szolgáltatások igénybevételének feltételei.

A szolgáltatásokat igénybe veheti az az Ügyfél, aki a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.

A szolgáltatás igénybevételével a szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően cselekvőképes, nagykorú személy, és/vagy aki az általa képviselt szervezet nevében jogosult önálló döntéshozatalra, így önálló szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatáshoz tartozó szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazással rendelkezik.

3. Megvásárolható szolgáltatások köre, a szerződés tárgya:

Tárgya: Grafikai tervezés nyomtatott és digitális reklámfelületekre.

Szolgáltató a szolgáltatások teljes körét és pontos tartalmát honlapján teszi közzé és fenntartja a változtatás jogát.

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek csak illusztrációként szerepelnek, a termék megvásárlásakor Ön nem az ott szereplő grafikáért fizet.

4. A szerződés hatálya és időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik. A megrendelt grafikai anyagokon akkor kezdünk el dolgozni, ha a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került és a Szolgáltató erről kiállította a számlát. A megrendelt termék egyszeri szolgáltatás, nem folyamatos teljesítést rendel meg vele az Ügyfél.

5. Felelősség vállalás

Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. Az igénybevétellel elfogadja, hogy Szolgáltató a folyamat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik, a  felelősséget kizárja a jogszabályok által lehetővé tett mértékben és módon.  Ezen felelősség korlátozása nem vonatkozik a szándékosan okozott károkért, valamint az emberi életet és testi épségét, egészségét károsító szerződésszegésért való felelősségre. Szolgáltató kizárja a felelősségét a jogszabályok által meghatározott módon minden közvetett vagy következményi kár tekintetében, így különösen az elmaradt bevétel, haszon, áramszünet, adatvesztés tekintetében. Szolgáltató kizár minden olyan felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos Ügyfél norma ellenes viselkedésének, magatartásának a következménye, amely esetén Szolgáltató az ügyben eljáró hatóságokhoz fordulhat.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Ügyfél által biztosított harmadik fél bevonása esetén, Szogláltató nem kötelez a harmadik fél szogláltatásait igénybe venni, azt megtagadhatja. Ellenkező esetben Ügyfél teljes mértékben felelősséget vállal a harmadik fél által Szolgáltató rendelkezésére bocsátott grafikai alapanyagokért, tartalmakért, szövegekért.

Ügyfél tudomásul veszi, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat saját mérlegelése alapján saját felelősségére választja ki saját üzleti céljai megvalósítására és azok felhasználási módjaira.

6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Üzemeltető jogosult kiegészítő díj felszámítására vagy végső esetben a szolgáltatás korlátozására, felfüggesztésére vagy teljes megszüntetésére, ha az Ügyfél az ügyfél az erőforrásokat nagyobb igényben használja, kisajátítja azt így az okozott terhelés a szolgáltatások folyamatos biztosítását veszélyezteti.

Szolgáltató vállalja, hogy a szerverein tárolt grafikai anyagokról biztonsági másolatot készít és azt bármikor Ügyfél rendelkezésére tudja bocsátani. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz Ügyfél adatainak védelme érdekében.

Szolgáltató a szolgáltatások körét, funkcióját bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.

Szolgáltató jogosult weboldalára olyan mérőórákat elhelyezni, ami az optimalizálást és hibaelhárítást elősegítheti. Karbantartási vagy ügyfélszolgáltai célból Szolgáltatónak joga van az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások adminisztrációs felületére bejelentkezni és módosítani.

Szolgáltató a kizárólag a szolgáltatás nyújtása esetében a szolgáltatás érdekében, adatfeldolgozóként jogosult hozzáférni az Ügyfél által kezelt adatokhoz, azokat saját célra nem használja fel, harmadik félnek nem adja ki.

A teljesítéshez Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe. Ebben az esetben Szolgáltató úgy felel az alvállalkozó teljesítéséért, mintha a munkát saját maga végezte volna el teljes mértékben. Az Ügyfél adataihoz hozzáférő alvállalkozók mindenkori listája az Adatkezelési tájékoztatóban található.

7. Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél a jabdesign.hu oldalon található összes szolgáltatást megrendelheti, a megrendelt termék elkészülését követően felhasználhatja a saját maga által képviselt gazdálkodó szervezet képviseletében és érdekében a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon.  Ügyfél köteles betartani a tevékenységgel kapcsolatos összes jogszabályt.

Az Ügyfél által Szolgáltató részére biztosított, akár harmadik fél által készített grafikai elemek, alapanyagok, adatok, információk, tartalmak az Ügyfél felelőssége alá tartozik. A Szolgáltató által elkészített, Ügyfél által elfogadott grafikai tartalmak felhasználási módjaiért teljeskörűen Ügyfél felel.

Ügyfél az általa megrendelt munkát, az ezáltal létrejött szerződést harmadik félre nem ruházhatja át, nem adhatja át használatra, sem ingyen, sem ellenszolgáltatásért nem adhatja tovább a Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

A szolgáltatásokban észlelt hibát Ügyfél köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Valamint köteles az adataiban bekövetkezett szerződéskötés utáni változásokat bejelenteni, különös tekintettel a kapcsolati elektronikus levelezési címre. A bejelentés elmulasztása esetén Szolgáltató semmilyen felelősségen nem vállal az ebből adódó károkért.

Ügyfél köteles a regisztráció során megfelelő erősségű jelszót választani és az igénybe vett felhasználónevet és jelszót titokban tartani. Az ebből eredő jogosulatlan hozzáférésekből eredő károkért kizárólag Ügyfél felel. Amennyiben Ügyfél adatai jogosulatlanul kerültek illetéktelen személy ismeretébe, Ügyfél köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé, és azonnali módon köteles módosítani, megváltoztatni ezen adatait. Ezen változtatás elmulasztása esetén az ebből eredő károkért kizárólag Ügyfél tartozik felelősséggel.

Ügyfél a szolgáltatás bizonyos funkcióit, mint a bankkártyás fizetés csak a  Szolgáltató által harmadik féllel kötött szerződéssel veheti igénybe.

8. Szellemi tulajdonjog

A szolgáltatás részét képező mindennemű grafikai elem, és teljes grafikai terv a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben, vagy egészben történő másolására csak a Szolgáltató által közölt írásos engedéllyel lehetséges. A szolgáltatás részeként az ügyfél rendelkezésére bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás a Szolgáltató vagy partnerei tulajdonát képezik és azokra vonatkozóan Megrendelő felhasználási jogot szerez. A felhasználási jogok kizárólagosan csak a szolgáltatás felhasználására és hasznosítására terjednek ki, nem foglalják magukba a védett szellemi alkotások átdolgozását, átformálását, terjesztésének jogát vagy al-licencbe adását.

Az ügyfél az általános szerződési feltételek elfogadásával engedélyt ad a Szogláltatónak, hogy az általa elkészített grafikai állományokat referenciaként használhassa Megrendelő nevével és logójával egyetemben a jabdesign.hu weboldalán és ehhez tartozó közösségi média felületein, illetve mintaként bemutathassa, inspirációként használhassa más Ügyfelek számára. Az Ügyfél külön írásban kérheti Szolgáltatótól ezen tevékenység mellőzését vagy titokban tartását.

9. Rendelési információk:

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, az üzemeltetői adatok között rögzített e-mail címen vagy telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

9.1. Termék kiválasztása:

– A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti. Az oldalon lévő termékek közül válassza ki a megvásárolni kívánt szolgáltatás. A Kosárba helyezéshez nincs szükség regisztrációra.

– Mindegyik termék felruházható plusz opcióval, például méret, formátum és ezek árait azonnal látja a felületen.

– Ön minden esetben az Ön igényeire szabott, egyedi grafikáját kapja meg elektronikus úron. Azonban a végső grafikai tervék elkészítéséhez az Ön által részünkre szolgáltatott fotó vagy bármilyen grafikai alapanyag feltöltése esetén a küldött állományért jogilag Ön a felelős és a fájl csatolásával hozzájárul a kép kinyomtatásához, szerkesztéséhez, felhasználásához.

– Több termék vásárlása esetén válasszon mindig új kategóriát vagy kiválaszthatja az általunk előre összeválogatott arculati csomagokat is.

9.2. Kosár:

– Ha kiválasztotta a megfelelő termékeket, kattintson a kosár, majd a kosár megtekintése gombra.

– Lehetősége van arra, hogy megtekintse vagy esetleg módosítsa, a kosárba tett termék mennyiséget, majd ellenőrizheti, szerkesztheti és törölheti is a Kosár menüpont segítségével. (jobb felül)

– Itt láthatja összesítve a termékeket, darab számot és összeget.

– Ezután kattintson a kassza gombra.

9.3. Belépés, regisztráció, jelszó emlékeztető:

– Belépés: Ha már regisztrált régebben az oldalra, üsse be az e-mail címét és jelszavát.

– Regisztráció: A regisztrációt a következő menüpont alatt találja (partner regisztráció gomb jobb felül). Itt adja meg vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és jelszavát.

– Vendég fizetés: Itt egyszeri vásárlásra van lehetőség, ezáltal nem kerül be a regisztrált tagok közé, ezért jelszóra nincs szüksége.

– Jelszó emlékeztető: Ha elfelejtette jelszavát, használja az Elfelejtett jelszó funkciót. Itt adja meg regisztrált e-mail címét, és elküldjük Önnek az új jelszavát.

– Mindig ellenőrizze a megadott adatokat.

9.4. Szállítás és fizetés:

– Szállítás: a termék kizárólag elektronikus úton jut el a vásárlóhoz, így a termék fizikailag nem létezik, szállítására nincs lehetőség.

– Fizetés: Előre utalás vagy Paypal fizetések közül választhat.

9.5. Megerősítés:

– Nézze át megrendelését.

– Ha mindent rendben talál és a megrendelés mellett döntött, akkor a Kassza gomb megnyomásával véglegesíti a rendelését.

– Az Ön által megadott e-mail címre automatikus levelet kap 24 órán belül a megrendelés visszaigazolásáról. Ha nem kapja meg ezt a levelet, nézze meg spam mappáját is, a fiók beállításai miatt előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan oda érkezteti azt. Amennyiben nem kapja meg a levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését, ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le megrendelését újra. Ha nem kap levelet, annak másik oka az lehet, hogy elírta az e-mail címét, ezért kérjük duplán ellenőrizze annak helyességét.

– Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címre küldünk Önnek egy újabb levelet a kiinduló grafikai tervekkel.

– A grafikai terveknek mindig a visszaigazolás után kezdünk neki, ezért a visszaigazolástól számított 3 – 10 munkanap az elsődleges grafikai tervek megküldése. Természetesen törekszünk a mihamarabbi megküldésre, erről e-mailben értesítjük Önt.

9.6. Regisztráció, vásárlás

Kétféleképpen regisztrálhat oldalunkra és kétféle vásárlási lehetőség közül tud választani.

A. Az oldal jobb felső részén a „Partner regisztráció” gombra kattintva, meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát és egy megfelelő jelszót. Így már láthatja a fiókon belüli opciókat, módosíthatja adatait és akár több szállítási, számlázási címet adhat meg a későbbi rendelések esetén.

B. Amennyiben először, a megvásárolni kívánt terméket választotta ki és nem regisztrált előre, ebben az esetben minden szükséges adatot meg kell adnia, így a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, egy megfelelő jelszót, esetleg cég nevet. Ezen kívül itt már kötelező megadnia szállítási és számlázási címét, ami lehet ugyanaz, vagy különböző, irányítószám, város, utca, házszám és plusz adatok is lehetnek, mint például épület, emelet, ajtó. Ebben az esetben Ön a termékeket megrendelte és partner fiókot hozott létre.

C. Létezik egy „Vendég fiók” fizetési opció. Ha kiválasztotta a terméket a rendelés leadásánál, ezzel az opcióval nem regisztrál partner fiókot, ezáltal jelszót sem kell megadnia. Kötelező adatok, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, utca, házszám, és ha van plusz adat, épület, emelet, ajtó.

A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is (adatvédelmi tájékoztató, ászf.). A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során, a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes, megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. (nem hírlevél) A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár Önre nézve.

9.7. A megrendelések feldolgozása:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 9:00-tól – 16:00-ig történik. Ezen időpontokon kívül is van lehetőség a rendelésre, de ha a munkaidő lejárta után érkezik be a megrendelés, az csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolás időpontjától számít. A terméket a visszaigazolás után kezdjük el feldolgozni, nincsenek előre megtervezett grafikai sablonok.

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék minőségére, az esetleges technikai körülményekre, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

9.8. A megrendelt termék ellenértékének fizetési módja:

Szolgáltató minden esetben a megrendelés beérkezését követő 24 órán belül díjbekérő számlát állít ki, amelyet az Ön által megadott e-mail címre továbbít. Amennyiben a Díjbekérő ellenértéke nem kerül kiegyenlítésre, úgy Szolgáltató 5 munkanap múlva törli a megrendelést adatbázisából. A Díjbekérő kiegyenlítését követően Szolgáltató Normál számlát állít ki, amelyet szintén elektronikus úton küld meg a megrendelő által megadott e-mail címre. A számlák aláírás és bélyegző nélkül is érvényesek, így a Szolgáltató nem küld postai úton számlát a Megrendelőnek.

A, Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amit utalásnál a közlemény rovatba fel kell tüntetni, hogy azonosíthassuk rendelését. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően gyártjuk le és adjuk át a futárszolgálatnak a terméket. (bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között is megtalálhatja). A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 

B, PayPal fizetés

10. Elállás joga:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék elkészülésétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt termékről megküldött állományomat köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül véglegesen törölni és a törlés tényéről a üzemeltetőt tájékoztatni. Az elállás tényével a már elkészített grafika felhasználhatóvá válik más fogyasztó megrendeléséhez, valamint felhasználható referenciaként (a fogyasztóhoz köthető arculati elemek pl. logo felhasználása nélkül) az üzemeltető weboldalán és közösségi oldalain.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott termék törléséről szóló hitelt érdemlő visszaigazolást meg nem kapta. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a grafikai anyag nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

Az elállási jog nem illeti meg a fogyasztót:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
 • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető a sürgősségi teljesítéssel.

A jabdesign.hu webáruházban történt megrendelés lemondása esetén, a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és küldje vissza az info@jabdesign.hu e-mail címünkre az alábbi linkről letölthető elállási nyilatkozat mintát!

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.

12. Jótállás:

A jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

13. Szavatosság:

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.

15. Ügyfélszolgálat

Ügyfél és Szolgáltató közötti elsődleges kommunikációs csatorna az elektronikus levelezés a Szolgáltató honlapján megjelenített e-mail címmel és az Ügyfél által megadott e-mail címmel. Szolgáltató üzemeltet telefonos ügyfélszolgálatot is, de azonosítási és biztonsági okokból Szolgáltató megtagadhatja az Ügyfél telefonos megkeresését.

Hibabejelentés esetén az Ügyfél által megírt e-mailben szerepelnie kell az Ügyfél által észlelt hiba vagy hibák mindennemű körülményeit és időpontját. Ha a bejelentett hiba a bejelentés alapján nem azonosítható be, a Szolgáltató nem kezeli hibabejelentésként a levelet.

Szolgáltató a hozzá beérkezett hibabejelentést 24 órán belül iktatja. Az iktatást követően a Szolgáltató 4 órán belül válaszol, ha a hiba a webáruház normál működését befolyásolja. Egyéb esetekben 3 munkanapon belül válaszol az iktatást követően és ezzel egy időben megkezdi a hiba elhárítását, amennyiben az a Szolgáltató felelősségi körébe tartozik. Szolgáltató a hibaelhárítás menetéről és a hiba elhárítás tényéről az ügyfélszolgálaton keresztül ad információt, amennyiben azt az Ügyfél igényelte.

Amennyiben Ügyfélnek lejárt tartozása van, úgy a Szolgáltató megtagadhatja az Ügyfél számára nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységet.

Szolgáltató díjat számolhat fel Ügyfél felé, ha az Ügyfél saját maga által okozott hibát jelent be, a szolgáltatások nem rendeltetés szerinti használatával, vagy ha olyan hibát jelent be, amely a bejelentés alapján nem azonosítható be.

15. Panaszok intézése:

Ügyfél a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásával az 1. pontban megadott elérhetőségeken élhet. Szolgáltató szóbeli panaszt nem fogad el. Panasz esetén az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt köteles megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben a panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közötti megállapodással, vagy a fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél közötti fogyasztói jogvita az üzemeltetővel történt tárgyalások során nem rendezőik, úgy Ügyfél számára az alábbi lehetőségek vannak:

A., Forduljon a fogyasztóvédelmi hatósághoz panaszával.

B., Forduljon az illetékes megyei békéltető testülethez.

C., Kezdeményezhet bírósági eljárást az ügyben.

Nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide.

16. Vis maior

Akkor beszélünk vis maior esetéről, amikor egyik fél által sem előre nem látott, rendkívüli esemény okán a teljesítés lehetetlenné válik. Ilyen vis maior esetnek minősül a természeti katasztrófa (tűzvész, árvíz, hurrikán), egészségügyi korlátok (járvány, karantén), szükségállapot, sztájk, forradalom, háború vagy terrorista cselekmények stb. Vis maior esetén mindkét vél azonnal mentesül a szerződés kötelezettsége alól.

17. Titoktartási kötelezettség

Szolgáltató adatfeldolgozási tevékenységében a tevékenységi körében kezelt személyes adatokra vonatkozóan a résztvevő munkavállalóira,  megbízottjaira, segédjeire, vezetőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal.

18. Szerződés megszűnése, felmondása, módosítása

A Szerződés felmondására minkét fél jogosult. Ügyfél számára a szolgáltatás megszüntetése és felmondása indoklás nélkül lehetséges, amennyiben a szolgáltatás még nem lépett arra a szintre, hogy visszamondása már visszterhes lenne Szolgáltatóra nézve. Ennek tényéről Szolgáltató dönt és írásban értesíti döntéséről Ügyfelet.

Amennyiben Ügyfél a szolgáltatást úgy kívánja felmondani, hogy a Szolgálta által addig elkészített grafikákra igényt tart, úgy Szolgáltató nem köteles Ügyfél számára a szolgáltatás teljes ellenértékét visszaszolgáltatni, és a Szolgáltató által átadott grafikai elemek harmadik fél általi módosítására csak a Szolgáltató által írásban adott engedélyével van lehetőség.

Ha a Szolgáltató hibáján kívüli esemény okán a teljesítés meghiúsul, úgy a Szolgáltató az azonnali felmondásnak megfelelően jár el.

Ügyfél rendkívüli felmondással is élhet, ha a Szolgáltató a szolgáltatást jogtalanul korlátozza, törli, vagy megtagadja annak teljesítését, illetve ha Szolgáltató a szerződése megkötését követően egyoldalúan emeli a szolgáltatás díját előzetes értesítés nélkül. Ebben az esetben az Ügyfél által megrendelt szolgáltatási díj visszakövetelhető teljes mértékben.

Ügyfél a szerződés felmondását és megszüntetését a Szolgáltató 1. pontban meghatározott e-mail címére írásban teheti meg.

A szerződés korlátozására Szolgáltató jogosult előzetesen megküldött e-mail formában jelezni azt az Ügyfél által megadott e-mail címre, amely értesítésben meg kell adja a korlátozás okét és azt a türelmi időt, amelyet Ügyfélnek ad a szerződésszegő magatartás megszüntetésére. A szerződés és szolgáltatások korlátozására Szolgáltató egyoldalúan jogosult. Az értesítében megadott türelmi határidő elteltével, amennyiben Ügyfél részéről nem történt változás, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amelyre az alábbi esetekben van lehetősége:

 • 7 napot meghaladó fizetési késedelem esetén.
 • Ha Ügyfél a szolgáltatás megjelenítésével harmadik felet sért meg.
 • Ha Ügyfél a szerződés kötés során nem valós adatokat ad meg, ha az általa képviselt cég felszámolás vagy csődeljárás alatt van.
 • Ha az Ügyféllel kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, vagy tömeges panasz áll fenn.
 • Erőszakkos, uszító, fajgyűlölő, közízlést sértő tartalmak megjelenítése estén.
 • Kártékony, manipulatív, megtévesztő vagy veszélyesnek minősíthető tartalom megjelenítése esetén.
 • Tömeges kéretlen levelek (spam) küldése esetén.
 • A Szolgáltató adatvédelmi irányelveit sértő magatartás esetén, Ügyfél fiókjának feltörése esetén.
 • Bármilyen olyan tartalom megjelenítése esetén, amely a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatban azt rossz színben tünteti fel, vagy a jó hírnevét sérti.
 • Bármilyen olyan tartalom megjelenítése esetén, amely a Szolgáltató vagy az általa szolgáltatót termékek esetén konkurens termékeket, szolgáltatásokat kíván reklámozni az Ügyfél.
 • 60 napot meghaladó vis maion fennállása esetén.

Ha a Szolgáltató a fenti esetek okán törli Ügyfél szolgáltatásait, Ügyfél kártérítést nem követelhet, a szolgáltatásért fizetett díj visszatérítésére nem jogosult, a szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmakat és adatokat nem követelheti Szolgáltatótól.

Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megtagadására

 • ha az a Szolgáltató számára gazdasági hátrányt vagy kárt okoz,
 • ha az Ügyfél igényei nem elégíthetők ki a szolgáltatás részeként,
 • valamint ha Ügyfél és Szolgáltató között szakmai kérdések miatt fennálló összeférhetetlenségi állapot alakul ki.

Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásáról vagy felmondásáról, megszüntetéséről szóló értesítést az Ügyfél által megadott kapcsolati e-mail címre küldi meg.

A szerződés megszűnésekor vagy korlátozásakor a szolgáltatások elérhetetlenné válnak Ügyfél részére. Szolgáltató jogosult a megszűnést követően az Ügyfél adatainak, információinak és a szolgáltatás teljes tartalmának törlésére.  Ügyfél köteles lementeni minden számára fontos adatot a megszűnést megelőzően, amely elmulasztásáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltatások törlésekor a Szolgáltató archiválhatja a szolgáltatás tartalmát, amely törlését Ügyfél kérheti Szolgáltatótól. Szolgáltató ennek teljesítéséra garanciát nem vállal és Ügyfél kártérítést nem igényelhet. A visszavonásért és az adatok kiadásáért Szolgáltató jogosult általa meghatározott díjat felszámolni.

Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az Általános Szerződési Feltételek tartalmát nem visszamenőlegesen. A módosítás tényéről az Ügyfél kapcsolati e-mail címére Szolgáltató értesítést küld.

Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés egyoldalú módosítására a szerződés megkötése után is, ha az a szolgáltatási díjak módosítását, a funkció bővítését vagy csökkentését érinti. Ha a módosítás olyan tartalmat érint a szerződésben, amely az Ügyfél számára nem megfelelőek, úgy az Ügyfél a szerződést felmondhatja a módosítás hatályba lépésének napjával. Ebben az esetben a módosítás és a szerződés felmondásának napját követő időtartamra már megfizetett díjak visszajárnak, amelyet Szolgáltató határoz meg.

Ügyfél jelezheti elektronikus levél formájában a Szolgáltató szolgáltai e-mail címére a kapcsolati adatainak módosulását. Ebben az esetben a szolgáltatásban bekövetkezett folyamatok nem módosulnak és ott folytatódik a tervezés, Szolgáltató csak Ügyfél adatait módosítja.

19. Egyéb rendelkezések:

A jelen általános szerződési feltételekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Általános szerződési feltételek letöltéséhez kattintson ide.

Hatályba lépés ideje: 2020.02.04.

MINDEN, AMI RGB!

Online megjelenésekhez

MINDEN, AMI CMYK!

Nyomtatott reklámfelületekhez

Ami CMYK, azt ki is kell nyomtatni!

Dekoráció készítés, nyomtatás

Megrendelése feldolgozása érdekében személyes adatait felhasználjuk. A személyes adatok védelméről az információk fül alatt olvashat részletesen Adatkezelési tájékoztató.